Kết quả xổ số EuroMillions cho 10 tháng bảy 2020

Kho lưu trữ xổ số hàng triệu euro 2016 năm

Phân phối tiền thắng trong

Số phù hợp Thanh toán cho mỗi người chiến thắng Tổng số người chiến thắng
5 con số + 2 số ngôi sao may mắn 17 000 000,00 € 1
5 con số + 1 số ngôi sao may mắn 116 611,25 € 5
5 con số 10 482,30 € 13
4 con số + 2 số ngôi sao may mắn 309,82 € 137
4 con số + 1 số ngôi sao may mắn 87,17 € 897
3 con số + 2 số ngôi sao may mắn 23,13 € 3 574
4 con số 33,57 € 1 730
2 con số + 2 số ngôi sao may mắn 8,75 € 33 182
3 con số + 1 số ngôi sao may mắn 8,60 € 37 668
3 con số 8,08 € 74 615
1 con số + 2 số ngôi sao may mắn 5,44 € 134 296
2 con số + 1 số ngôi sao may mắn 4,67 € 492 834
2 con số 3,76 € 984 731
Toàn bộ 1 763 683

Một vé trúng giải Jackpot , từ 5 chuyên ngành và 2 các ngôi sao may mắn bổ sung, đã được mua ở Anh.

Giải thưởng EuroMillions có thể được nhận trong 90 ngày kể từ ngày vẽ, vậy vé, đã mua để tham gia xổ số này, có giá trị đến thứ Năm, 27 tháng Tám 2020 r.

Bóng đặt: 21

Lototron: 03

1 763 683

vé đã trúng giải trong đợt rút thăm này.

20 308 473

vé đã được mua cho ấn bản này.

87 của 1 000

Của mỗi 1 000 vé đã mua, 87 đã giành được một giải thưởng.

Phân phối tiền thắng trong

Số phù hợp Thanh toán cho mỗi người chiến thắng Tổng số người chiến thắng
5 con số + 2 số ngôi sao may mắn 26 440 749,45 € Rollovers! 0
5 con số + 1 số ngôi sao may mắn 0,00 €
5 con số 101 330,71 € 6
4 con số + 2 số ngôi sao may mắn 1 888,15 € 19
4 con số + 1 số ngôi sao may mắn 135,70 € 487
3 con số + 2 số ngôi sao may mắn 85,41 € 818
4 con số 43,14 € 1 138
2 con số + 2 số ngôi sao may mắn 19,97 € 12 292
3 con số + 1 số ngôi sao may mắn 12,57 € 21 782
3 con số 9,94 € 51 291
1 con số + 2 số ngôi sao may mắn 9,29 € 66 459
2 con số + 1 số ngôi sao may mắn 5,97 € 325 980
2 con số 4,02 € 778 495
Toàn bộ 1 258 767

Giải thưởng EuroMillions có thể được nhận trong 90 ngày kể từ ngày vẽ, vậy vé, đã mua để tham gia xổ số này, có giá trị cho đến thứ hai, 12 Tháng Mười 2020 r.

Bóng đặt: 19

Lototron: 01

1 258 767

vé đã trúng giải trong đợt rút thăm này.

17 164 999

vé đã được mua cho ấn bản này.

73 của 1 000

Của mỗi 1 000 vé đã mua, 73 đã giành được một giải thưởng.

Phân phối tiền thắng trong

Số phù hợp Thanh toán cho mỗi người chiến thắng Tổng số người chiến thắng
5 con số + 2 số ngôi sao may mắn 144 542 315,00 € 1
5 con số + 1 số ngôi sao may mắn 112 962,62 € 8
5 con số 13 200,61 € 16
4 con số + 2 số ngôi sao may mắn 1 218,27 € 54
4 con số + 1 số ngôi sao may mắn 113,47 € 1 068
3 con số + 2 số ngôi sao may mắn 68,84 € 1 861
4 con số 36,13 € 2 492
2 con số + 2 số ngôi sao may mắn 16,54 € 27 209
3 con số + 1 số ngôi sao may mắn 11,15 € 45 013
3 con số 8,61 € 108 567
1 con số + 2 số ngôi sao may mắn 7,89 € 143 534
2 con số + 1 số ngôi sao may mắn 5,65 € 631 726
2 con số 3,76 € 1 527 227
Toàn bộ 2 488 776

Một vé trúng giải Jackpot , từ 5 chuyên ngành và 2 các ngôi sao may mắn bổ sung, đã được mua ở Tây Ban Nha.

Giải thưởng EuroMillions có thể được nhận trong 90 ngày kể từ ngày vẽ, vậy vé, đã mua để tham gia xổ số này, có giá trị cho đến thứ hai, 5 Tháng Mười 2020 r.

Bóng đặt: 19

Lototron: 01

2 488 776

vé đã trúng giải trong đợt rút thăm này.

31 476 871

vé đã được mua cho ấn bản này.

79 của 1 000

Của mỗi 1 000 vé đã mua, 79 đã giành được một giải thưởng.

Rate article